Gebruiksvoorwaarden van de Equans-website

Op deze pagina worden de wettelijke bepalingen en voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op elke internetgebruiker die de website van Axima SA. NV., Cofely Services SA. NV. en Fabricom SA. NV  (hierna “Equans”) of een website van zijn dochterondernemingen en verbonden ondernemingen (hierna “de Websites”) bezoekt. Door gebruik te maken van deze website stemt u zonder voorbehoud in met deze bepalingen en voorwaarden. We raden u aan om deze bepalingen en voorwaarden regelmatig te lezen, want ze kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder waarschuwing.

1 – Aard van de informatie

Equans en zijn dochterondernemingen en verbonden ondernemingen hebben de Website aangemaakt voor het persoonlijk gebruik van hun bezoekers. Equans stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op de Websites aangeboden informatie juist en recent is en Equans behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Websites te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Equans kan evenwel niet 100% garanderen dat alle op zijn Website aangeboden informatie correct, nauwkeurig, bijgewerkt en volledig is. Bezoekers die vertrouwen op deze informatie doen dat volledig op eigen risico. Bijgevolg kan Equans niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • onnauwkeurigheden, onjuistheden of weglatingen in de op de Website gepresenteerde informatie;
  • schade die voortvloeit uit frauduleuze indringing door een derde waarbij informatie of materiaal op de Website wordt gewijzigd;
  • in het algemeen, alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, zoals:(i) toegang tot of ontoegankelijkheid van de Website,(ii) gebruik van de Website, met inbegrip van alle schade die of elk virus dat uw computersysteem of een ander element kan aantasten, en/of(iii) geloof dat wordt gehecht aan rechtstreeks of onrechtstreeks op de Website verstrekte informatie.

De informatie op de Website van Equans en op alle andere Websites wordt “als zodanig” aangeboden, zonder enige expliciete of impliciete garantie. Equans biedt geen enkele expliciete of impliciete garantie betreffende onder andere, maar niet uitsluitend, haar commerciële bruikbaarheid en haar geschiktheid voor een bepaald doeleinde. Equans verwerpt categorisch elke interpretatie die de inhoud van de Website zou gelijkstellen met koopaanbiedingen of een aansporing om aandelen of andere deelbewijzen, al dan niet beursgenoteerd, te kopen van Equans of een van zijn directe of indirecte dochterondernemingen of verbonden ondernemingen. De ondernemingen van Equans leiden een eigen juridisch bestaan en hebben een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, maar op deze Website worden de termen “Equans” en “wij/ons” soms gebruikt om alle ondernemingen van Equans aan te duiden of wanneer er geen specifieke onderneming van Equans dient te worden vermeld.

2 – Intellectuele eigendom

2.1 – Auteursrecht

Alle op de Website aangeboden informatie (documenten die beschikbaar zijn op de Website en alle elementen die voor de Website zijn aangemaakt) is eigendom van Equans of zijn dochterondernemingen en verbonden ondernemingen en valt onder de wetten op het auteursrecht die van kracht zijn op het moment dat ze ter beschikking van het publiek wordt gesteld op de Website. Kopieën van op de Website beschikbare documenten mogen alleen worden gemaakt voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik. Geen enkele licentie en geen enkel recht behalve het recht om de Website te bezoeken wordt verleend aan wie dan ook met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. Het verveelvoudigen van op de Website beschikbare documenten is alleen toegestaan voor informatieve doeleinden en voor eigen persoonlijk gebruik: elke verveelvoudiging en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

2.2 – Beschermde namen

Behoudens wanneer anders aangegeven, zijn alle op deze Website vermelde bedrijfsnamen, logo’s en geregistreerde (®) of niet-geregistreerde (™) handelsmerken eigendom van Equans. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equans.

3 – Persoonlijke informatie

Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en de wijze waarop Equans ze verzamelt op deze Website, verwijzen wij naar ons privacybeleid.

4 – Hyperlinks

In geen geval kan Equans aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar het met hyperlinks verwijst. Deze links worden ter beschikking gesteld als service voor de gebruikers van de Website van Equans. De bezoeker beslist zelf of hij al dan niet een link activeert. Bovendien behoort het tot de verantwoordelijkheid van elke bezoeker om de nodige voorzorgen te nemen om te voorkomen dat de Website wordt ‘besmet” met virussen en dergelijke.

5 – Waarschuwingen betreffende vooruitziende verklaringen

De Website kan verklaringen bevatten die geen historische feiten zijn maar vooruitziende verklaringen zoals onder andere, maar niet uitsluitend, voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen, trends, plannen of doelstellingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en zijn onderhevig aan grote risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in de vooruitziende verklaringen expliciet of impliciet vermelde resultaten (of van resultaten uit het verleden). Vooruitziende verklaringen gelden enkel voor de datum waarop ze zijn gemaakt en Equans neemt geen enkele verplichting op zich om ze bij te werken of te herzien wegens nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of een andere reden.

6- Uitgever en contact

Equans (Axima SA. NV., Cofely Services SA. NV. et Fabricom SA. NV), Departement Communicatie, Simón Bolívarlaan 34 – 1000 Brussel – BELGIË

[email protected] 

Axima SA. NV. – BTW BE 0402.980.164 – Reg. 03.00.93
Cofely Services SA.NV. BTW/TVA BE 0402.947.797 – RPR/RPM Bruxelles
Fabricom SA. NV. – BTW BE 0425.702.910 – RPR Brussel

equans.be

Axima SA. NV.: +32 2/533.23.11
Cofely Services SA. NV.: +32 2 206 02 11
Fabricom SA. NV. : +32 2 370 31 11