Privacybeleid van Equans

Algemeen

Het Privacybeleid van Equans (Axima SA. NV., Cofely Services SA. NV. en Fabricom SA. NV., Simón Bolívarlaan 34, 1000 Brussel) is opgesteld om u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom wij dat doen en hoe u daar controle over hebt. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verwerkt Equans deze gegevens overeenkomstig met de huidige privacywetgeving en wetgeving inzake elektronische communicatie. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

Equans kan ook, als onderaannemer, uw persoonlijke gegevens verwerken voor een van haar partners, die in dat geval, verantwoordelijk zijn voor de verwerking. Wij verwijzen in dat geval naar het privacybeleid van de partner in kwestie.

Het begrip persoonsgegevens duidt op alle informatie die iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen, zoals uw naam, adres, geboortedatum,… Met verwerken bedoelen we de verschillende acties die we met deze gegevens kunnen doen, zoals ze verzamelen, opslaan, gebruiken, bekijken, aanpassen, doorgeven of verwijderen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze (huidige, voormalige en toekomstige) klanten, op alle bezoekers van de website(s) van Equans en op alle andere personen die contact met ons opnemen.

Voor elke vraag betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u het Data Protection Competence Center voor Equans op volgende manieren contacteren:

 • Via e-mail: [email protected]
 • Telefonisch: +32 (0)2 213 55 99
 • Via post: PB 10020, B – 1030 Schaarbeek Brussel Noordstation

Welke persoonsgegevens?

De door Equans verzamelde persoonsgegevens omvatten, enerzijds, de persoonsgegevens die u zelf invoert op de verschillende pagina’s van onze website(s) en de persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw gebruik van onze website(s). Anderzijds betreft het Privacybeleid van Equans ook de persoonsgegevens die u ons meedeelt via andere kanalen zoals onze callcenters, antwoordformulieren en contractdocumenten.

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens, bijvoorbeeld: uw naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres en het IP-adres van uw pc, tablet of smartphone, uw spraakopnames.
 • Contractgegevens: zoals bijvoorbeeld welke contracten u met ENGIE heeft afgesloten, de start- en einddatum ervan, de prijs en eventuele indexatie parameters.
 • Verbruiks- en facturatiegegevens: zoals bijvoorbeeld uw verbruik van elektriciteit en/of aardgas en gegevens over uw betaalhistoriek.
 • technische gegevens, bijvoorbeeld: welk type installatie of gebouw u hebt, of, in welk jaar ze gebouwd is en of u al dan niet zonnepanelen hebt.
 • Gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten: zoals bijvoorbeeld hoe u gebruik maakt van onze online diensten voor het opvolgen van uw verbruik van elektriciteit en/of aardgas.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • het beheer en de uitvoering van uw offerteaanvraag aan Equans of van uw contract(en) met Equans;
 • het beheer van onze website;
 • In bepaalde gevallen, om u te informeren over de producten en diensten van ENGIE, van onze verbonden ondernemingen en onze partners, promoties en speciale acties, waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren;
  • Dit betreft steeds producten en diensten gerelateerd aan energie en energie-efficiëntie (bijvoorbeeld inzake verwarming, opslag van energie en groene mobiliteit), en kan ook energie gerelateerde producten en diensten betreffen van onze partners (bijvoorbeeld inzake isolatie en zonnepanelen).
  • Indien u een professionele klant bent, kan dit ook producten en diensten betreffen die betrekking hebben op technische installaties en/of de infrastructuur.
 • Het onderling combineren van uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld uw kredietrisico te bepalen of onze producten en diensten, promoties en speciale acties aan te passen aan uw persoonlijke behoeften;
 • De observatie, evaluatie en blijvende verbetering van onze producten en diensten, promoties en speciale acties. Zo kan u van ons een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan algemene of specifieke marktonderzoeken, zo u dat wenst op anonieme basis;
 • De controle en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door onze contact centers. Daartoe kunnen we uw elektronische communicaties en de gegevens met betrekking tot deze uitwisselingen registreren en raadplegen;
 • de bescherming van de rechten, de eigendom en de veiligheid van Equans, van zijn klanten en van derden (met inbegrip van fraudebestrijding en het beheer van geschillen of juridische procedures);
 • het beheer van de wettelijke of regelgevende verplichtingen van Equans; en
 • de boekhouding van Equans.
 • Het beheer van onze schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of de overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van onze schuldvorderingen kunnen wij de door u overgemaakte persoonsgegevens combineren met informatie (inclusief persoonsgegevens) die wij van derden en/of uit publieke bronnen verkregen hebben om de inning te optimaliseren en de meest geschikte inningsmethode te bepalen (bijvoorbeeld minnelijke of gerechtelijke inning).

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen?

Uw persoonsgegevens worden, met het oog op de verwezenlijking van voornoemde doelstellingen, alleen meegedeeld aan de volgende derden:

 • Onze contact centers;
 • De netbeheerders;
 • Onze partners (bijvoorbeeld installateurs van producten gerelateerd aan energie en energie-efficiëntie, onder andere inzake verwarming, zonnepanelen en isolatie; onze deur-aan-deurverkopers; onze marktonderzoekbureaus);
 • De ondernemingen en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen (bijvoorbeeld innen, overdracht van schuldvorderingen);
 • Onze verbonden ondernemingen (bijvoorbeeld ENGIE sa, Electrabel N.V., etc.);
 • De bevoegde instanties.

Voormelde derden zijn gevestigd in België, in Frankrijk en eventueel in andere landen. De personen die werken voor deze derden hebben enkel toegang tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Wanneer wij samenwerken met derden die gevestigd zijn in landen buiten de EER waar het beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens ontoereikend is, leggen wij hen contractuele verplichtingen op die zijn goedgekeurd door een bevoegde autoriteit en die een adequate bescherming van uw persoonsgegevens waarborgen. Wenst u een kopie van deze contractuele verplichtingen te ontvangen, stuur dan een e-mail aan [email protected]. Wij behouden ons het recht voor om alle vertrouwelijke en niet relevante informatie van deze kopie te verwijderen.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • de verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek (bijvoorbeeld wanneer u ons hebt gevraagd om u een offerte voor onze producten of diensten te bezorgen);
 • De verwerking nodig is voor het gerechtvaardigde belang van ENGIE (bijvoorbeeld om berichten te verzenden voor marketingdoeleinden aan onze bestaande klanten);
 • U uw toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails aan potentiële klanten voor marketingdoeleinden). In dit geval kan u uw toestemming steeds intrekken; en
 • de verwerking nodig is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke onderzoeken of informatieverzoeken van overheidsinstanties).

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelstellingen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan derhalve verschillen naargelang van de doelstelling. Zo moeten wij uw facturatiegegevens gedurende 7 jaar bewaren wegens boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Uw contractgegevens bewaren we tot 10 jaar na beëindiging van uw contract uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te kunnen gebruiken bij geschillen. De persoonsgegevens van potentiële klanten worden bewaard tot 12 maanden na verkrijging van deze persoonsgegevens. Ze kunnen evenwel langer worden bewaard indien de potentiële klant daadwerkelijk klant wordt van Equans.

Wat zijn uw rechten?

Onder bepaalde voorwaarden beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Equans over u heeft verzameld:

 • het recht op inzage in en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens;
 • het recht op bezwaar tegen of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op het verkrijgen van de door u aan ons bezorgde persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en op het meedelen ervan door Equans aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door naar onze website te gaan (https://www.engie-benelux-privacy.com/nl/#/IntroStep)

Uit de bovengenoemde rechten kunnen geen andere rechten voortvloeien dan deze die voorzien worden door dit Privacybeleid of door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. We wijzen erop dat de uitoefening van deze rechten als gevolg kan hebben dat Equans zijn contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen of u in het algemeen geen producten en/of diensten meer kan verstrekken.

Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de DPO op de eerder vernoemde manieren of u wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, door het klachtenformulier dat gepubliceerd is op hun website in te vullen (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen).

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Equans gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd) op zijn websites. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of mobiel toestel worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Cookies die nodig zijn om onze website correct te laten werken;
 • Cookies die uw surfgemak vergroten, zodat u bijvoorbeeld niet telkens dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • Cookies die bepaalde informatie over u opslaan voor statistische doeleinden, eventueel ook buiten onze website, en;
 • Cookies die afkomstig zijn van derden en bedoeld zijn om de inhoud en de werking van onze websites en apps te verbeteren (o.a. Google Analytics; voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt wanneer u onze website en/of onze apps gebruikt, zie ).

U kunt uw browser of uw toestel zo instellen dat er geen cookies of alleen bepaalde soorten cookies op worden geaccepteerd. Meer uitleg over het aanpassen van de cookieparameters vindt u in de rubriek “Help” of “Instellingen ” van de meeste browsers of toestellen. Opgelet: de meeste websites en apps werken niet optimaal als u de cookies uitschakelt.

Wanneer u op onze website surft, volgen wij uw surfgedrag voor analytische doeleinden, om het gebruik van onze website te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Als u niet wilt dat wij deze gegevens voor commerciële doeleinden gebruiken, kunt u ons dat melden.

Netwerkbeveiliging

Equans stelt alles in het werk om zijn netwerk zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoons- en bedrijfsgegevens van zijn klanten te waarborgen:

 • wij gebruiken SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat wachtwoorden en informatie over onze klanten worden onderschept of gedecodeerd;
 • het interne netwerk van Equans is beveiligd door een veilige firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via internet.

Hoe kan u ons contacteren?

U kan Equans via mail contacteren op [email protected].